<< § 22. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 23.

La feino (Fino)

La reĝido, kiu vidis, ke el ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj, petis ŝin, ke ŝi diru al li, de kie tio ĉi venas. Ŝi rakontis al li sian tutan aventuron. La reĝido konsideris, ke tia kapablo havas pli grandan indon, ol ĉio, kion oni povus doni dote al alia fraŭlino, forkondukis ŝin al la palaco de sia patro, la reĝo, kie li edziĝis je ŝi. Sed pri ŝia fratino ni povas diri, ke ŝi fariĝis tiel malaminda, ke ŝia propra patrino ŝin forpelis de si; kaj la malfeliĉa knabino, multe kurinte kaj trovinte neniun, kiu volus ŝin akcepti, baldaŭ mortis en angulo de arbaro.

kelke quelque | some | mancher, einige | нѣкоторый, нѣсколько | niektóry, kilka.

aventuro aventure | adventure | Abenteuer | приключеніе | przygoda.

konsideri considérer | consider | betrachten, erwägen | соображать | zastanawiać się.

inda mérite, qui mérite, est digne | worthy, valuable | würdig, werth | достойный | godny, wart.

doto dot | dowry | Mitgift | приданое | posag.

palaco palais | palace | Schloss (Gebäude) | дворецъ | pałac.

se faire, devenir...; ex. pala pâle ― paliĝi pâlir; sidi être assis ― sidiĝi s’asseoir | to become; e. g. pala pale ― paliĝi turn pale; sidi sit ― sidiĝi become seated | zu etwas werden, sich zu etwas veranlassen; z. B. pala blass ― paliĝi erblassen; sidi sitzen ― sidiĝi sich setzen | дѣлаться чѣмъ нибудь, заставить себя; напр. pala блѣдный ― paliĝi блѣднѣть; sidi сидѣть ― sidiĝi сѣсть | stawać się czemś; np. pala blady ― paliĝi blednąć; sidi siedzieć ― sidiĝi usiąść.

je se traduit par différentes prépositions | can be rendered by various prepositions | kann durch verschiedene Präpositionen übersetzt werden | можетъ быть переведено различным предлогами | może być przetłomaczone za pomocą różnych przyimków.

propra propre (à soi) | own (one’s own) | eigen | собственный | własny.

akcepti accepter | accept | annehmen | принимать | przyjmować.

baldaŭ bientôt | soon | bald | сейчасъ, скоро | zaraz.

angulo coin, angle | corner, angle | Winkel | уголъ | kąt.