Korektita versio

numero: 006849

rubriko: Politiko

foto-sugesto:

prioritato: 2

EİROPA UNIO

Kaj sekve . . .

En januaro Portugalio transprenis la prezidantecon de Eıropa Unio. Eıropaj traktatoj difinas nek rolon nek funkciojn de la prezidanto; ili difinas nur, ke la prezidanto kunvenigu Eıropan Konsilantaron, kaj ke la prezidanteco iru sinsekve al æiuj membro-ştatoj de la konsilantaro.

Tiu sinsekvo estis difinita de la konsilantaro per unuanimaj voæoj, kiam en januaro 1995 Aıstrio, Finnlando kaj Svedio ekmembriøis. Italio liveris la unuan prezidanton en tiu sinsekvo en januaro 1996. En la unua duono de 2003 Grekio finos tiun liston.

Tiam normale sekvu denove Italio, sed eble la sinsekvo jam estos aliigita pro membriøo de unu aı pluraj el la unuaj ses kandidataj ştatoj: Kipro, Æeğio, Estonio, Hungario, Pollando kaj Slovenio.

Marc VANDEN BEMPT

(akompanas tabelo:)

1996 Italio

Irlando 1997 Nederlando

Luksemburgio 1998 Britio

Aıstrio 1999 Germanio

Finnlando 2000 Portugalio

Francio 2001 Svedio

Belgio 2002 Hispanio

Danlando 2003 Grekio

ÿ;