Numero : 0006851

Rubriko : turismo

Prioritato : 2

Korektita versio :

FRANCIO

Quimper

La urbo Quimper [kempÚ­], situanta en Bretonio, havas 60 000 lo°antojn, estas Šefurbo de departemento FinistŔre [finistÚ­] (signifanta "fino de la tero"). ěi estas ankař historia Šefurbo de Cornouaille [ko­nußj] (Kornvalo) -- turisma duoninsulo kun belegaj strandoj, klifoj, fi■havenoj.

Lař legendo en la 5a jarcento post Kristo, re°o Gradlon, Šefo de la bretonoj elpelitaj el Anglio fare de la saksoj, enmigris en Ys, en la golfeton de Douarnenez (je 20 km de Quimper). Pro la malbona konduto de lia filino Dahut, mara ondego englutis la urbon Ys, kaj re°o Gradlon rifu°is Še la kunfluejo de riveroj Odet kaj Ste´r, kie li fondis urbon. Quimper en la bretona lingvo signifas kunfluejo. Ankař hodiař sur sia Ševalo li superregas la urbon el statuo inter ambař pintoj de la katedralo.

La urba murego estis konstruita en 1230 Širkař la 15-hektara areo, sur kiu situis la mezepoka urbo. Tiu murego havis dek turojn kaj ses fortikajn pordegojn. Malgrař incendioj kaj modernigoj, kiuj detruis parton de tiu fortika╝o, oni nun povas admiri la belegajn resta╝ojn de la mezepoko: muregon, kaj ene de la urbo belegajn domojn el ligno kaj argilmasona╝o, kun elstaraj korbeloj en Šiu eta°o. La plej malnovaj dati°as de la 16a jarcento.

La plej impona vidinda╝o de la urbo estas ties gotika katedralo. Oni komencis konstrui °in en 1239. ěi estis pligrandigata kaj plibeligata dum pli ol tri jarcentoj. Ties ambař elegantaj pintoj dati°as nur de 1856. De antař pluraj jaroj la ■tata direkcio pri historiaj monumentoj renovigas °in. En decembro 1999 okazis solena inařguro de la renovigita katedralo, kun granda religia festo kaj koncertoj.

La malnova parto de la urbo estas piedira zono kaj oni povas trankvile ekkoni la mallar°ajn stratojn, la mezepokajn domojn, kiel ekzemple tiun trinkejon, kiu jam en la mezepoko funkciis kaj kies fasado estas ornamita per amuzaj skulpta╝oj de °iaj klientoj.

La urbo kaj la regiono estas turismaj. En la malnova urbo la vendejoj proponas belegajn kaj luksajn suvenirojn. La plej famaj estas fajencaj. Fakte, ekde la jaro 1690 fajencejoj fabrikas manpentritajn objektojn, kies dekorvaloro estas agnoskata tra la tuta mondo.

La feriejo BÚnodet, kun bela strando kaj plezurhaveno Še la elfluejo de la rivero Odet, situas 15 kilometrojn for de Quimper. Tamen la maro alvenas °is urbo Quimper, danke al la tajdoj. Por turisto estas strange ekvidi, en la kerno de la urbo, la rivereton Odet, kiu dufoje dum la tago fari°as riverego.

ěis la 19a jarcento, Quimper estis havenurbo. Sed nun la havenoj situas nur Še la proksime situanta marbordo: precipe pitoreskaj fi■havenoj, kie Šiun posttagmezon je la 17a horo la koloraj fi■barkoj revenas kaj mal■ar°as fi■ojn kaj krustacojn. Kompreneble, ankař la plezurhavenoj estas multaj, Šar lo°antoj kaj turistoj ■ategas velboate ekkoni la marbordajn strandojn, klifojn, havenetojn kaj multajn insuletojn.

Ăirkař Quimper la pejza°o estas tre varia. EŠ en loko kiel ekzemple vila°o Lesconil [leskonÝl], bela pla°o longas kelkcentojn da metroj. Tie staras rokoj, kies strangajn formojn donis la ventoj kaj tajdoj, kaj pitoreska fi■haveneto, kie Šiuvespere estas spektaklo: reveno de la ■ipoj kaj vendado de la fi■a╝oj en ařkciejo. La duoninsuloj de Crozon kaj de Cap Sizun, ekstrema╝oj de Okcident-Eřropo, proponas al la ventoj siajn altajn klifojn.

Ne nur Še la marbordo, sed ankař interne, oni povas admiri bela╝ojn. Ekzemple la fama vila°o Locronan, kies Šiuj domoj estis konstruitaj el granito en 16a kaj 17a jarcentoj, situas nur je deko da kilometroj for de Quimper. Ăirkaře vidindas multegaj kapeloj, skulptitaj kalvarioj, verdaspektaj montetoj, serpentumantaj riveretoj ...

Ăiujare, la antařlastan semajnon de julio, en Quimper okazas Festivalo de Kornvalo. Dum tuta semajno, la turistoj povas konati°i kun la bretonaj tradicioj: muziko, dancoj, vivanta folkloro. Ăiutage estas prezentataj dancoj, okazas koncertoj, kaj la lastan tagon, dimanŠon posttagmeze, lař la stratoj de la urbo paradas miloj da bretonoj, kun riŠaj folkloraj kostumoj kune kun tradiciaj muzikinstrumentoj: sakfluto, baszumilo...

Resume, Quimper estas vidinda loko, kie esperantistaj turistoj estas Šiam bonvenaj.

En la urbo estas Esperanto-grupo, delegito de UEA kaj ano de la gastiga reto "Pasporta Servo".

Josette DUCLOYER

 ;