Numero: 006942 Korektita versio Libroj: kolker@stratos.net

Porke la kesto sciu pri digipetroj kaj sizopoj!

Por tuj retrankviligi la mensajn perturbojn de la fiaskinta leganto de la supra frazo, vere tiel Ši, do rekte kune, °i nenie okazas en la recenzota libro -- po■formata╝o kun la triobla titolo "Modernaj rimedoj de komunikado -- Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko -- Scienco kaj tekniko °enerale". La supra stranga╝o tamen tre precize redonas la kvaliton de la uzata lingva╝o kaj de la plene mankanta antařpresa reviziado rilate tiun Ši libron.

"Porke" estas preseraro por "Por ke". Preseraroj Ši-verke multas. La porka╝o estas la plej amuza el ili. "Digipetro" estas la ne tre konvena esperantigo de la angla termino "digipeater = digital repeater" -- do "cifereca ripetilo", jen nodo en la paketradia reto. La vere strangega "sizopo" estu "sistemestro". Alivorte la lingva╝oj uzataj en la dudeko da prelegoj, per kiu tiu verko celas regali nin, varias de frandinda °is absolute ne plu glutebla.

Speciale °enas, ke en libro kun la vorto "terminologio" jam titole la plej multaj el °iaj ařtoroj plene malkapablas distingi inter "eblo" kaj "ebleco" kaj inter "aktivado" kaj "aktiveco". Kia honta╝o! Tamen ilia lingva╝a kvalito vere malkulminas per la vortoj "E-litertipoj", "diskudgrupo", "diskudgrupoilo", "pakedo", "fakso (anstatař faksilo)", "unuj", "atraktiveco", "malinformiteco", "stori", "digipetro" kaj "sizopo".

La enlibrigitaj artikoloj estis -- tiel ■ajnas -- jam pretaj seninterrilataj prelegetoj de individuaj esperantistoj. Tiujn tekstojn oni perforte kaj tute senhonte premegis en la tri eblajn rubrikojn de la libro. Rezulte iam figuras titolo, kiu neniel ař apenař rilatas al la enhavo de la prelegeto. Tial terminologia artikolo i°as terminologia eŠ nur pro tio, ke la ařtoro ie unu fojon mencias la nomon "WŘster". En unu specifa okazo ■ajnas eŠ manki la tuta manuskripto! Belas nur la titolo kaj la fina konciza╝o. Cetere, ankař la diverslingvaj konciza╝oj, kiuj aperas fine de la plej multaj kontribua╝oj, ne malpli lingva╝e kaj ortografie mal°ustas. Simile statas pri kelkaj bildoj, en kiuj aperas tekstelementoj lař la tiel nomata iksa kodo. Jen specimeno: "ěxi povas okazi en Šxiu hejmo ařx loko". Tre evidente mankis kompetenta redaktado de tiu Ši libro. Sen iu ajn kontrolo oni simple kun╝etis la dosierojn de iuj hazarde alliveritaj disketoj kaj kvazař ekspres-presis la tutan mikspoton.

Sed kiel statas pri la enhavoj? Tre milde dirate, la respektiva scienca ař te­nika nivelo de Šiu kontribua╝o estas tiom varia, kiom la nivelo de la lingva╝o. Almenař duono de la prezenta╝oj estas enhave jam ege antikvi°inta, ege nekompleta ař simple triviala. Aldoni°as kelkaj artikoloj ege tedaj. Malgrař tio kelkaj interesa╝oj estas rikolteblaj -- ekzemple pri la vivo de Eugen WŘster, pri la ne tre esperiga terminologia situacio de Esperanto, pri modernaj instrumetodoj, pri paketradio, pri ařtoraj rajtoj, pri specifa krabspeco, pri eblaj sanproblemoj pro laboro antař komputila ekrano.

Sed antař la 153a pa°o de tiu Ši 193-pa°a libro trovi°as vere malmultaj leginda╝oj. Ankař post tiu Ši limo ne estas centelcenta garantio pri kvalito. Verdire, inter Šiuj in°enieroj, doktoroj kaj profesoroj, kiuj produktis tiun mallerta╝on, preskař rekte elstaras la modesta kontribua╝o de Še­a maljunulino pri la temo brodado. Nome jen la bona formulado, la bona lingva╝o, la bona stilo, la bona klarigado, la bonaj terminelektoj, la bona enhavo, la bona aran°o, la bonegaj diagramoj. ěuste Še ■i Šeas Šio, pri kio aliaj Ši-libre tiom majstre malsukcesis.

PEJNO Simono

Modernaj rimedoj de komunikado -- Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko -- Scienco kaj tekniko °enerale. Eld. Kava-Pech, 1999. 196 pa°oj glue binditaj. ISBN 80-85853-46-9. Prezo Še FEL: 15 EUR + afranko.

 ;