Numero: 006955

Rubriko: Turismo

Prioritato: 3

Korektita versio

BELGIO

Fama karnavalo en Binche

Je Širkař 50 km sude de belga Šefurbo Bruselo situas urbo Binche [bin■], kies nomo estas intime ligita kun fama kaj tradiciriŠa karnavalo. ěi regule okazas en la urbo ekde la 14a jarcento. La karnavalo de Binche allogas pro siaj originaleco, tradicia spirito kaj rita karaktero. ěi dařras tri "festenegajn" tagojn (dimanŠo, lundo kaj mardo) antař la fastperiodo. Tamen ties riŠenhavaj eroj folkloraj komenci°as ses semajnojn antaře.

Karnavala ciklo

ěi konsistas el la tiel nomataj "tamburritmaj" provludoj kaj baloj. "Tamburritmaj" provludoj okazas la 6an kaj 5an dimanŠojn, kaj baloj la 4an kaj 3an dimanŠojn antař la karnavalo. Baloj kun muziko -- la 2an kaj 1an dimanŠojn antaře. En la monato, kiu antařas la karnavalon, okazas ankař baloj de maskitoj. Lunde, antař la "festenega" dimanŠo, okazas vespero de "Trouilles de Nouilles" [truj de nuj] kaj balo de subtenantoj. Centoj da maskitoj vagadas lař la stratoj de Binche, "intrigas", iras de trinkejo al trinkejo, amuzante sin per multaj ■ercburleska╝oj.

La "festenega" dimanŠo estas tre bunta pro la centoj da partoprenantoj, surhavantaj maskojn originalajn ař luksajn, kiuj Šiujare estas renovigataj. Oni konsilas la vizitontojn veni al Binche antař la 10a horo antařtagmeze, Šar posttagmeze okazas vidinda procesio de 1500 maskitoj.

La "festenega" lundo estas tago pli kvieta, eŠ preskař familia.

La "festenega" mardo estas la ununura tago, en kiu la karnavalaj maskitoj, nomataj ╝iloj, eliras. La plej kortu■aj momentoj Ši-tage okazas je la tagi°o matene, kiam la ╝iloj dancas sur la stratoj de la ankorař dormanta urbo kaj Širkař la 10a kaj 11a horoj, kiam ili surhavas kuriozajn tradiciajn maskojn. Vespere ili, kune kun la re°oj de l' tago, dancas kun la homamaso, enritmigante pa■ojn.

Kostumo de ╝iloj

ěi konsistas el bluzo kaj pantalono. Tajlita el lintolo, la kostumo estas ornamita per dudek heraldaj leonoj, steloj, kronetoj kaj belgaj blazonoj nacikoloraj, tranŠitaj el nigra kaj ru°a felto. ěi entenas Širkař cent ornama╝ojn. Pro iuj el ili necesas kvar sinsekvaj surmetoj. Post kiam la ╝iloj surmetis la bluzon, ili remburas °in per avena pajlo por formi du °ibojn -- bruste kaj dorse, kiuj devas resti kompaktaj kaj senmovaj. La tutan kostumon ili firme fiksas per zono.

Por la kolumeto, manikoj kaj pantalonaj refalda╝oj estas bezonata 150-200 m da plisita rubando. ěi estas plisita per rara ma■ino, kiu helpas la laboriston dum la plenumo de tiu malfacila tasko. Se la Šapelo estas kolorigita, ankař la kolumeto devus esti iomete kolorigita rande de la rubando.

La zono konsistas el remburita tolo, tegita per flava ař ru°a lano, Širkařita de 7-9 sonoriletoj. ěi pezas du kilogramojn. Krome, vera tintilego ornamas la bruston de Šiu ╝ilo.

La ■uoj por la dancoj estas ellaboritaj el blanka lano kaj ne havas kudroliniojn. La ligno■uojn ja oni produktas el poploligno kaj ornamas per ledaj akcesora╝oj, kiujn lokaj manlaboristinoj pretigas. Tiuj lastaj estas garnitaj per kolumetoj el plisita rubando.

La Šapelo surhavas strutplumon kun alteco de 1,50 m, kiu konsistas el tri plumoj je 50 cm. Sur tiu alta plumo aldoni°as aliaj plumetoj, kiuj elformas la tuton. La ╝il-Šapelo konsistas el 8-12 plumegoj, estigitaj el la kunigo de 240 °is 290 plumetoj. Ties proksimuma pezo estas tri kilogramoj. La tuto estas fiksita sur metala armaturo. La Šapelon, tenatan per blankleda mentonrimeno, oni surhavas marde posttagmeze.

La masko konsistas el tolo, verdaj okulvitroj kaj lipharoj tiaj kiaj portis Napoleono 3a. ěi estas produkta╝o de lokaj manlaboristoj. Ties modelo estas protektata: oni ne rajtas kopii °in, nek vendi. La masko estas vendata nur al ╝iloj de Binche, kiuj surmetas °in nur en la "festenega" mardo frumatene.

Unu el la atributoj de ╝iloj estas simpla balaileto el salika╝oj, kunligitaj per rotanga╝oj. Lařkutime ╝ilo ╝etas sian balaileton al karnavala spektanto, kiun li deziras saluti.

La ╝iloj mem neniam forlasas sian urbon Binche. La ╝iloj estas neimageblaj ekster Binche, kaj la urba karnavalo ne povas funkcii sen ilia partopreno. La karnavalo de Binche estas vere ařtentika.

Krom sia fama karnavalo, Binche allogas la turistojn per siaj historiaj kaj arkeologiaj vidinda╝oj: remparo, urbodomo, kanonika pre°ejo, kapelo de la malnova tombejo, hospitalo "Sankta Petro", rifu°ejo de la "Bona Espero", turo de l' sorŠistino k.a. Binche posedas la ununuran remparon en Belgio devenantan de la 12a jarcento. En la malnova Kolegio de ařgustenaj mona­oj nun trovi°as Internacia muzeo de karnavalo kaj masko.

Maxime LECHIEN

La veraj ╝iloj neniam forlasas sian urbon.

Kun verdaj okulvitroj kaj Napoleono-lipharoj...

 ;