Numero: 007023

Rubriko: Libroj

Redaktoro: Boris Kolker <kolker@stratos.net>

Prioritato: 2

Korektita versio

Knaba maturi°o

Jen traduko de klasika╝o de la flandra literaturo, "Kobeke", verkita en 1933 de Ernest Claes, lařdire la plej ařtobiografia el liaj verkoj. Komence, °i pentras lirike kaj detalo-riŠe la familion, cirkonstancojn, naski°on kaj infana°on de Kobo Persuso. Tio okazas en ebena arbara parto de Flandrio; abundas priskriboj de la naturo, vetero, vegeta╝oj kaj bestoj. Kelkloke, la verkinto enigas vin eŠ en la cerbon de la farmbestoj; estas Šarma sceno, en kiu la bestoj debatas siajn relativajn meritojn, °uste kvazař petolaj infanoj. Abundas onomatopeaj krioj de plej diversaj bestoj kaj birdoj. Natura╝oj alprenas fojfoje simbolajn signifojn -- pinarboj kvazař sentineloj kaj priju°antoj de preterpasantoj, merlo kiel simbolo de infantempa amo inter Kobo kaj Linjo. La homojn la romano prezentas per lakonaj, kamparanecaj dialogoj kaj abundo da popolaj kaj poste religiaj kantoj.

La verkon konsistigas mallongaj Šapitretoj, aran°itaj en dek sekcioj. Ofte la Šapitret-fermaj frazoj okul-frapas. Ekzemple, priinfanaj pensoj (p. 39) pro la eksbebi°o de Kobo: "Ili ricevas mamon, ili ricevas botelon, ili ricevas unu denton kaj la unuan pantalonon. Ili havas 5 ař 6 jarojn antař ol oni scias tion."

La rakontado estas en la tria persono -- eŠ di-okula foje, tamen, kiam Šapitreto prezentas Šefe skizon de unu rolanto, la stilo transformi°as al ties karaktero, impresante kvazař en la unua persono, sen esti formale tia.

La juneco disvolvi°as en malriŠa, kampara superstiŠe religia kunteksto. Tio gvidas Kobon kandidati°i kiel frato en abatejo. Tiuparte, la kviete humura ironio de Claes subtile sed tre efike primokas la kontrařdirojn de la mona­a vivo. Post sperto de tri vizioj, Kobo komprenas, ke li ne eltenos la klostran vivon kaj forlasas °in, plunaive, por semi bonon en la mondon. Tio kondukas lin tra kelkaj katastrofoj, °is tu■o de la tiutempa urba vivo. Nur fine de la libro, en brile ne-superfluon-dira konkluda Šapitreto -- li revenas al siaj radikoj.

Lař la normoj de nuntempa prozo, oni emus je iom malpli da priskriboj, precipe en la unua parto -- tamen, bone skizitan fonon oni bezonas por kompreni kaj °ui la ceteron. La traduko estas flua kaj bona. Ăiuj nomoj havas esperantigitajn formojn, °enerale tio bone efikas, sed en scenoj de komuna festado, kie necesas mencii en unu alineo trionon de la tuta vila°anaro, la artefariteco iom travidi°as. La libro estas teknike lařdinda, sen preseraroj; dudeko da specif-stilaj lini-artaj bildoj ornamas °in. Jen valora aldono al la kolekto da literatura╝oj el la malpli grandaj lingvoj de nia mondo.

Stefan MACGILL

Ernest Claes: Kobo. El la nederlanda tradukis Cor Bruins. Eld. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno,1999. Ilus. Jozef CandrÚ. 232 pa°oj. ISBN 90 71205 64 9. Prezo Še FEL: 24 eřroj + afranko.

 ;