Numero: 007061

Rubriko: Hobio

Prioritato: 2

Korektita versio

LITOVIO

Ceramika╝oj

Terese Jankauskaite, 50-jara°a litova majstrino de la nigra ceramiko, forlasis antař kelkaj jaroj la bruan Šefurban vivon kaj forveturis al fora vila°o. Kaj io plia. La virino, nur lastsomere edzini°inta, elektis nekutiman vivon: ■i ekdeziris lo°i en eta apudarbara grenejo, kaj ■ia edzo, poeto kaj ╝urnalisto -- en la vila°o Še sia patrino. Ambař okupi°as pri siaj laboroj kaj intervidi°as nur Šiun duan tagon. Duhora veturdistanco disigas ilin.

La eta grenejo de la artistino trovi°as apud granda arbaro. Ăi tie ■i lo°as kaj laboras ekde frua printempo °is komenco de vintro. Ene estas du fornoj: unu -- malpli granda kaj alia -- pli granda. Ilin ■i mem masonis, kaj en ili ■i bakas siajn modlitajn an°eletojn, vazojn, lumilojn, tablolampojn, diversspecajn potojn. La potojn ■i bakas dum 16-24 horoj. Kiam la temperaturo superas 900 gradojn, Šiuj labora╝oj i°as travideblaj -- rozkolori°as. Poste la majstrino en■ovas en la fornon rezinkovritan brullignon kaj enmetas sablon, por ke la labora╝oj "stufi°u" dum unu ař du tagnoktoj, °is ili malvarmi°as. Ofte okazas, ke Terese senpaciencas tiujn du tagnoktojn. Ůi ja ege deziras ekvidi, kiel ili aspektas. Iufoje ili bone estas bakitaj, alifoje ili estas disrompi°intaj. Sur Šiu arta╝o la kreantino enstampas sian propran signon -- etan piedon, en kiu apenař videblas litero T.

Kiel izolulino Terese kontaktas la mondon per transistora radioaparato ař iras al la proksima urbeto. Ofte ■i transportas siajn verkojn °is la ařtobus-stacio per ŠevalŠaro. Poste oni veturigas ilin al la Šefurbo.

La artistino iniciatis eksterordinaran ekspozicion. En la proksima lago ekzistas etaj flosantaj insuletoj, kiuj senŠese migradas. Sur unu kreskas betulo, sur la alia -- pino, oksikokoj. Dezirante Ši tie eksponi siajn verkojn, ■i sidi°is en kajakon kaj perbastone kunigis Šiujn insuletojn al la bordo. Tiam sur ilin ■i starigis siajn ekspona╝ojn. Oni rigardis ilin de sur la bordo. Tiu ekspozicio okazis nur dum unu vespero kaj por la iniciatinto estis unu el la plej interesaj.

La litova artistino de la nigra ceramiko fami°is per unika robo. Ůia argila "robo" pezas preskař ses kilogramojn. ěi estas registrita en la libro de la litovaj rekordoj. "Por la inařguro de Šiu ekspozicio mi Šiam penas vesti min per nova vesta╝o. Kiam mi eksciis pri la ekspozicio en Francio, mi cerbumis. Kion fari? Foje mi modlis argilajn folietojn. Hazarde en mian kapon venis ideo -- kial ne modli robon?", rakontis la artistino. Do, tiel ■i komencis modli la robon.

Unue el lino ■i trikis reton kaj sur °i fiksis 1022 argilajn folietojn. Esti°is samstila Šapeleto aldone al la robo. Per tiu vesta╝o ■i mirigis multajn homojn, kiuj venis al la inařguro de ■ia ekspozicio en la franca urbo Tours [tu­]. Nur unu problemo ekestis -- la robo estas iom "peza" por rapide surmeti °in.

Terese Jankauskaite plendas, ke nuntempe vivteni sin per la vendo de ceramika╝oj estas ege malfacile. Oni ne emas aŠeti ilin. Antař jaroj ■i ricevadis multajn mendojn, kio sufiŠis por normala vivo. Malgrař la malfacila situacio hodiař ■i ne intencas forlasi sian ■atokupon. Ůi ofte laboras °is profunda nokto, ne malofte °is sunlevi°o. Najbaroj eŠ miras, kiam ■i trovas tempon por dormi.

Laimius STRAZNICKAS

La argila "robo" de Terese Jankauskaite.

La domo de la artistino.

 ;