Numero: 007062

Spirita vivo: gerrit.en.madzy@planet.nl

Prioritato: 3

Korektita versio

LITOVIO

Eřkaristia kongreso: pre°o kaj dancoj

Post 66-jara pařzo en Litovio estis organizita dua eřkaristia kongreso, kiun partoprenis diversa°aj kredantoj, mona­oj, diversrangaj hierarkiuloj el Litovio kaj fremdaj landoj. Dum kvar tagoj ili komune pre°is kaj amuzi°is. Al la festo venis reprezentanto rajtigita de la papo, Šefepiskopo kardinalo Vinko Puljic el Bosnio. La eřkaristia kongreso i°is la plej granda aran°o en Litovio dediŠita al la 2000a datreveno de kristanismo.

Dum la kvar tagoj de la kongreso oni ne nur pre°is. Post la vendredo de plej fidelaj diaj servistoj, tiel nomataj laboristoj de la sinjora vinberejo, en la sporthalo de Kaunas polkojn kaj valsojn dancis mona­oj kun mona­inoj, junaj pastroj kun laikaj virinoj. Por la sabate okazanta Tago de infanoj kaj gejunuloj kunvenis pli ol 20á000 kongrespartoprenantoj.

La unua eřkaristia kongreso

La unua eřkaristia kongreso de Litovio okazis en la jaro 1934 en Kaunas; °in partoprenis Širkař 100á000 personoj el Litovio kaj eksterlando. La duan kongreson oni intencis organizi en la jaro 1944; tamen pro komplikaj historiaj obstakloj la aran°o ne okazis. Tiaj Ši kongresoj, tiel ordinaraj por la landoj, kiuj ne suferis sovetan okupacion, komenci°is en la franca urbo Avignon [avinjˇ] en la jaro 1874.

LAST

Ekleziaj hierarkiuloj pre°is kune kun junuloj

Polko de laboristoj de la sinjora vinberejo en sporthalo

 ;