Korektita versio

AŢSTRIO

SerŠi la perditan paradizon

Ăi-jare en la mona­ejo Melk, situanta okcidente de Vieno, okazas la jarekspozicio de la lando Malsupra Ařstrio kun la temo "La serŠo je la perdita paradizo. Eřropa kulturo en la spegulo de la mona­ejoj". La ekspozicio pritraktas la sopiron de l' homo al la paradizo. Unikaj kaj valoraj ekspona╝oj el 200 eřropaj muzeoj kaj mona­ejoj atribuas al tiu granda aran°o internacian karakteron.

En la "serŠo je la paradizo" la vizitantoj tramigras ne nur la belegajn kaj pompajn ejojn de la mona­ejo, sed ankař la novan renovigitan barokan kelon kaj la °ardenon. La lasta estis transformita en eden-°ardenon.

Je dispono por la unua parto de la ekspozicio staras impona, ╝us renovigita volba╝kelo de la mona­ejo. Ăi tie estas ekspona╝oj, kiuj Šefe traktas la kreon de la mondo, la paradizon kaj la forpelon de Adamo kaj Eva. Impone estas elmontritaj pentra╝oj, verkoj el muziko kaj literaturo, tiel ke la vizioj de la plej diversaj artistoj kongruas unu kun alia. La vizitantojn ravas pompe ilustritaj mezepokaj manskriba╝oj, "Dia Komedio" de Dante, pentra╝oj kaj gravura╝oj de Pieter Brueghel, Marc Shagall ař Rudolf Hausner, rembura╝oj, skulpta╝oj kaj multo alia. Ne lastloke estas serŠitaj imagoj, kiujn faris aliaj religioj kaj mitologioj pri la paradizo.

La dua parto de la ekspozicio temas pri la "serŠo je la paradizo". La vivo kaj la agado de mona­oj kaj mona­inoj okupas Ši tie centran lokon. Multaj homoj en la frua kristana epoko retiri°is de la mondumo kaj fari°is ermitoj. En la 3a jarcento post Kristo la ermitoj iris en la dezerton, Šefe en Egiptio. Tio estas la radikoj de la kristana mona­eco. Ekde tiam gemona­oj dediŠas sin al di-plaŠa vivo.

Pompaj arta╝oj, kiujn oni kreis oma°e al Dio, estas eksponitaj en la imperiestraj Šambroj kaj en la prelatejo. Ekzemple, abata bastono, kiun portis Sankta Bernhard de Clairvaux [klervˇ]; manskriba╝oj, en kiuj estas kolektitaj la astronomiaj scioj de la tempo ankorař en la 9a jarcento en Sankt Gallen; aparatoj, kiuj trovis aplikon en mona­ejaj observatorioj; pentra╝oj de la baroktempo °is la moderno, de Franz Anton Maulbertsch [mařlberŠ], Georg Raphael Donner ař de Max Ernst.

En la tria parto de la ekspozicio la vizitantoj mem "serŠas la paradizon". La °ardeno de la mona­ejo Melk, kiu kutime estas rezervita por la mona­oj, en la jaro 2000 estas alirebla ankař por vizitantoj. Dum la lastaj jaroj oni restařris °in lař malnovaj planoj, kiuj devenas parte de la epoko de la romantiko, parte de la baroktempo. La vizitantojn Ši tie atendas traviva╝o por Šiuj sensoj, plena je poezio kaj surprizoj. En tiu parto okazas ankař ekspoziciaj programeroj: teatra╝oj, muziko kaj prelegoj. En unu antař nelonge renovigita pavilono oni povas trarigardi imponajn freskojn de la ařstria rokoko-pentristo Johann Bergl. Nova estas Ši-loke paradiz-°ardeneto mona­a kun herboj, floroj kaj fruktarboj.

Evgeni GEORGIEV

 ;