<< § 25. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 26.

Kie vi estas? ― Mi estas en la ĝardeno. ― Kien vi iras? ― Mi iras en la ĝardenon. ― La birdo flugas en la ĉambro (= ĝi estas en la ĉambro kaj flugas en ĝi). ― La birdo flugas en la ĉambron (= ĝi estas ekster la ĉambro kaj flugas nun en ĝin). ― Mi vojaĝas en Hispanujo. ― Mi vojaĝas en Hispanujon. ― Mi sidas sur seĝo kaj tenas la piedojn sur benketo. ― Mi metis la manon sur la tablon. ― El sub la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun ĝi kuras sub la lito. ― Super la tero sin trovas aero. ― Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. ― Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. ― En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. ― La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. ― Mi restas tie ĉi laŭ la ordono de mia estro. ― Kiam li estis ĉe mi, li staris tutan horon apud la fenestro. ― Li diras, ke mi estas atenta. ― Li petas, ke mi estu atenta. ― Kvankam vi estas riĉa, mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. ― Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus. ― Se li jam venis, petu lin al mi. ― Ho, Dio! kion vi faras! ― Ha, kiel bele! ― For de tie ĉi! ― Fi, kiel abomene! ― Nu, iru pli rapide!

ekster hors, en dehors de | outside, besides | ausser, ausserhalb | внѣ. zewnątrz |

vojaĝi voyager | voyage | reisen | путешествовать. podróżować |

piedo pied | foot | Fuss, Bein | нога. noga |

benko banc | bench | Bank | скамья. ławka |

et marque diminution, décroissance; ex. muro mur ― mureto petit mur; ridi rire ― rideti sourire | denotes diminution of degree; e. g. ridi laugh ― rideti smile | bezeichnet eine Verkleinerung oder Schwächung; z. B. muro Wand ― mureto Wändchen; ridi lachen ― rideti lächeln | означаетъ уменьшеніе или ослабленіе степени; напр. muro стѣна ― mureto стѣнка; ridi смѣяться ― rideti улыбаться. oznacza zmniejszenie lub osłabienie stopnia; np. muro ściana ― mureto ścianka; ridi śmiać się ― rideti uśmiechać się |

meti mettre | put, place | hinthun | дѣть; класть. podziać |

kanapo canapé | sofa, lounge | Kanapee | диванъ. kanapa |

muso souris | mouse | Maus | мышь. mysź |

lito lit | bed | Bett | кровать. łóżko |

super au dessus de | over, above | über, oberhalb | надъ. nad |

aero air | air | Luft | воздухъ. powietrze |

kafo café | coffee | Kaffee | кофе. kawa |

teo thé | tea | Thee | чай. herbata |

sukero sucre | sugar | Zucker | сахаръ. cukier |

kremo crème | cream | Schmant, Sahne | сливки. śmietana |

interne à l’intérieur, dedans | within | innerhalb | внутри. wewnątrz |

fianĉo fiancé | betrothed person | Bräutigam | женихъ. narzeczony |

hirundo hirondelle | swallow | Schwalbe | ласточка. jaskółka |

trans au delà | across | jenseit | черезъ, надъ. przez |

rivero rivière, fleuve | river | Fluss | рѣка. rzeka |

estro chef | chief | Vorsteher | начальникъ. zwierzchnik |

atenta attentif | attentive | aufmerksam | внимательный. uważny |

kvankam quoique | although | obgleich | хотя. chociaź |

dubi douter | doubt | zweifeln | сомнѣваться. wątpić |

estimi estimer | esteem | schätzen, achten | уважать. szanować |

fi fi donc! | fie! | pfui! | фи, тьфу. fe! |

abomeno abomination | abomination | Abscheu | отвращеніе. odraza |

rapida rapide, vite | quick, rapid | schnell | быстрый. prędki |