<< § 26. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 27.

La artikolo „la“ estas uzata tiam, kiam ni parolas pri personoj aŭ objektoj konataj. Ĝia uzado estas tia sama kiel en la aliaj lingvoj. La personoj, kiuj ne komprenas la uzadon de la artikolo (ekzemple rusoj aŭ poloj, kiuj ne scias alian lingvon krom sia propra), povas en la unua tempo tute ne uzi la artikolon, ĉar ĝi estas oportuna sed ne necesa. Anstataŭ „la“ oni povas ankaŭ diri „l’“ (sed nur post prepozicio, kiu finiĝas per vokalo). ― Vortoj kunmetitaj estas kreataj per simpla kunligado de vortoj; oni prenas ordinare la purajn radikojn, sed, se la bonsoneco aŭ la klareco postulas, oni povas ankaŭ preni la tutan vorton, t. e. la radikon kune kun ĝia gramatika finiĝo. Ekzemploj: skribtablo aŭ skribotablo (= tablo, sur kiu oni skribas); internacia (= kiu estas inter diversaj nacioj); tutmonda (= de la tuta mondo); unutaga (= kiu daŭras unu tagon); unuataga (= kiu estas en la unua tago); vaporŝipo (= ŝipo, kiu sin movas per vaporo); matenmanĝi, tagmanĝi, vespermanĝi; abonpago (= pago por la abono).

artikolo article | article | Artikel | членъ, статья | artykuł, przedimek.

tiam alors | then | dann | тогда | wtedy.

objekto objet | object | Gegenstand | предметъ | przedmiot.

tia tel | such | solcher | такой | taki.

kompreni comprendre | understand | verstehen | понимать | rozumieć.

ekzemplo exemple | example | Beispiel | примѣръ | przykład.

polo Polonais | Pole | Pole | Полякъ | Polak.

necesa nécessaire | necessary | nothwendig | необходимый | niezbędny.

prepozicio préposition | preposition | Vorwort | предлогъ | przyimek.

vokalo voyelle | vowel | Vokal | гласная | samogłoska.

kunmeti composer | compound | zusammensetzen | слагать | składać.

simpla simple | simple | einfach | простой | prosty, zwyczajny.

ligi lier | bind, tie | binden | связывать | wiązać.

radiko racine | root | Wurzel | корень | korzeń.

soni sonner, rendre des sons | sound | tönen, lauten | звучать | brzmieć.

klara clair | clear | klar | ясный | jasny.

postuli exiger, requérir | require, claim | fordern | требовать | żądać.

gramatiko grammaire | grammar | Grammatik | грамматика | gramatyka.

nacio nation | nation | Nation | нація, народъ | naród, nacja.

diversa divers | various, diverse | verschieden | различный | różny.

ŝipo navire | ship | Schiff | корабль | okręt.

matenmanĝi déjeuner | breakfast | frühstücken | завтракать | śniadać.

aboni abonner | subscribe | abonniren | подписываться | prenumerować.