<< § 40. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 41.

Ŝtalo estas fleksebla, sed fero ne estas fleksebla. ― Vitro estas rompebla kaj travidebla. ― Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. ― Via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble. ― Rakontu al mi vian malfeliĉon, ĉar eble mi povos helpi al vi. ― Li rakontis al mi historion tute nekredeblan. ― Ĉu vi amas vian patron? Kia demando! kompreneble, ke mi lin amas. ― Mi kredeble ne povos veni al vi hodiaŭ, ĉar mi pensas, ke mi mem havos hodiaŭ gastojn. ― Li estas homo ne kredinda. ― Via ago estas tre laŭdinda. ― Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda. ― Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi estas ankaŭ tre babilema kaj kriema. Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. ― Li estas tre kredema: eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas. ― Centimo, pfenigo kaj kopeko estas moneroj. ― Sablero enfalis en mian okulon. ― Li estas tre purema, kaj eĉ unu polveron vi ne trovos sur lia vesto. ― Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon.

ŝtalo acier | steet | Stahl | сталь | stal.

fleksi fléchir, ployer | bend | biegen | гнуть | giąć.

vitro verre (matière) | glass (substance) | Glas | стекло | szkło.

rompi rompre, casser | break | brechen | ломать | łamać.

laŭdi louer, vanter | praise | loben | хвалить | chwalić.

memori se souvenir, se rappeler | remember | im Gedächtniss behalten, sich erinnern | помнить | pamiętać.

ŝpari ménager, épargner | be sparing | sparen | сберегать | oszczędzać.

bagatelo bagatelle | trifle, toy | Kleinigkeit | мелочь, бездѣлица | drobnostka.

venĝi se venger | revenge | rächen | мстить | mścić się.

eksciti exciter, émouvoir | excite | erregen | возбуждать | wzbudzać.

er marque l’unité; ex. sablo sable ― sablero un grain de sable | one of many objects of the same kind; e. g. sablo sand ― sablero grain of sand | ein einziges; z. B. sablo Sand ― sablero Sandkörnchen | отдѣльная единица; напр. sablo песокъ ― sablero песчинка | oddzielna jednostka; np. sablo piasek ― sablero ziarnko piasku.

polvo poussière | dust | Staub | пыль | kurz.

fajro feu | fire | Feuer | огонь | ogień.

eksplodi faire explosion | explode | explodiren | взрывать | wybuchać.

pulvo poudre à tirer | gunpowder | Pulver (Schiess-) | порохъ | proch.