<< § 31. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 32.

Teatramanto ofte vizitas la teatron kaj ricevas baldaŭ teatrajn manierojn. ― Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. ― Diplomatiiston oni povas ankaŭ nomi diplomato, sed fizikiston oni ne povas nomi fiziko, ĉar fiziko estas la nomo de la scienco mem. ― La fotografisto fotografis min, kaj mi sendis mian fotografaĵon al mia patro. ― Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. ― Alportu al mi metron da nigra drapo (Metro de drapo signifus metron, kiu kuŝis sur drapo, aŭ kiu estas uzata por drapo). ― Mi aĉetis dekon da ovoj. ― Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. ― Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. ― Multaj birdoj flugas en la aŭtuno en pli varmajn landojn. ― Sur la arbo sin trovis multe (aŭ multo) da birdoj. ― Kelkaj homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. ― En la ĉambro sidis nur kelke da homoj. ― „Da“ post ia vorto montras, ke tiu ĉi vorto havas signifon de mezuro.

teatro theâtre | theatre | Theater | театръ | teatr.

maniero manière, façon | manner | Manier, Weise, Art | способъ, манера | sposób, manjera.

okupi occuper | occupy | einnehmen, beschäftigen | занимать | zajmować.

meĥaniko mécanique | mechanics | Mechanik | механика | mechanika.

ĥemio chimie | chemistry | Chemie | химія | chemia.

diplomatio diplomatie | diplomacy | Diplomatie | дипломатія | dyplomacja.

fiziko phyique | phyics | Phyik | физика | fizyka.

scienco science | science | Wissenschaft | наука | nauka.

glaso verre (à boire) | glass | Glas (Gefäss) | стаканъ | szklanka.

nigra noir | black | schwarz | черный | czarny.

drapo drap | woollen goods | Tuch (wollenes Gewebe) | сукно | sukno.

signifi signifier | signify, mean | bezeichnen, bedeuten | означать | oznaczać.

ovo œuf | egg | Ei | яйцо | jajko.

bordo bord, rivage | shore | Ufer | берегъ | brzeg.

maro mer | sea | Meer | море | morze.

amaso amas, foule | crowd, mass | Haufen, Menge | куча, толпа | kupa, tłum.

aŭtuno automne | autumn | Haufen, Menge | осень | jesień.

lando pays | land, country | Land | страна | kraj.

suferi souffrir, endurer | suffer | leiden | страдать | cierpieć.

najbaro voisin | neighbour | Nachbar | сосѣдъ | sąsiad.

mezuri mesurer | measure | messen | мѣрить | mierzyć.